elektrolyt spezial 1litr

elektrolyt spezial 1litr pro čistič svárů Inoxliner pro velmi rychlé čištění a pasivaci
Dostupnost: skladem
Číslo zboží: 300201
Array
Cena s DPH976,00 Kč
Cena bez DPH806,61 Kč

Popis

Vysoce výkonný elektrolyt pro velmi rychlé čištění a pasivaci nerezových svarů TIG, MIG/MAG a kompletních povrchů.

Výhody:

  • velmi rychlé čištění
  • méně výparů (vyšší bod odpařování)
  • až o 25% nižší spotřeba (v porovnání se standardními čistícími elektrolyty)
  • koncentrovanější (1L = 1,6 kg)
  • pro čištění i leštění

Díky funkci 2v1 zajistí nejen čistění, ale také pasivaci v jedné operaci. Umožńuje nejen čištění, ale také leštění.

S elektrolytem Spezial můžete během několika sekund odstraňovat znečištění, rzi a nečistoty. Při stejné operaci je upravený povrch z nerezové oceli pasivován a tím je zcela chráněn před vlivy prostředí. Dokonce i těžké svary MIG/MAG již nejsou problémem.

S elektrolytem Spezial můžete během několika sekund odstraňovat tepelně ovlivněné zóny, povrchovou korozi a nečistoty. Navíc je jej také možné použít pro leštění čímž získá nerezový povrch znovu svůj lesk.

Vhodný pro použití se všemi zařízeními Inoxliner pro elektrochemické čištění svarů. Aplikuje se stětcem z uhlíkových vláken. Dosahuje velmi intenzivního povrchového a hloubkového efektu, stejně jako zajistí přirozenou ochranu proti korozi (pasivace).

Aplikace: Stětec z uhlíkových vláken zcela ponořte do elektrolytu a pomalu přemisťujte na povrch, který má být ošetřen. Po čištění musí být elektrolyt úplně omyt dostatečným množstvím vody nebo neutrálním roztokem.

Při nesprávné manupulaci nepřijímáme odpovědnost z způsobené škody.

Elektrolyt Spezial nepoužívá toxické mořící chemikálie, jako jsou kyseliny sírové, soli, dusičnany a kyseliny fluorovodíkové, které rozkládají a ničí povrch nerezové oceli. Tento elektrolyt obsahuje kyselinou fosforečnou, lépe známou z potravinářského průmyslu, jako jsou nápoje typu cola (E338). Ty mohou být bez problémů zředěny do odpadních vod a chrání tak člověka a životní prostředí.

Vhodný pro použití se všemi zařízeními Inoxliner pro elektrochemické čištění svarů. Aplikuje se stětcem z uhlíkových vláken. Dosahuje velmi intenzivního povrchového a hloubkového efektu, stejně jako zajistí přirozenou ochranu proti korozi (pasivace).

Aplikace: Stětec z uhlíkových vláken zcela ponořte do elektrolytu a pomalu přemisťujte na povrch, který má být ošetřen. Po čištění musí být elektrolyt úplně omyt dostatečným množstvím vody nebo neutrálním roztokem.

Nebezpečí:

    H290 Může být korozivní pro kovy.
    H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Image

Pokyny pro bezpečné zacházení:

    P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
    P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
    P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
    P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
    P308 PŘI expozici nebo podezření na ni: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.